انجمن صنفی سازندگان یو پی اس ایران

UPS Manufacturers Ass. of Iran

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انجمن صنفی سازندگان مولد برق الکترونیکی (یو پی اس) ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان در سال ۱۳۷۳ تاسیس گـردیـد.