از ابتدای سال ۹۵ UPS تعرفه خدمات پس از فروش اعضای انجمن سازندگان 

از ابتدای سال ۹۷ UPS تعرفه خدمات پس از فروش اعضای انجمن سازندگان

از ابتدای سال ۹۸ UPS تعرفه خدمات پس از فروش اعضای انجمن سازندگان

از ابتدای سال ۹۹ UPS تعرفه خدمات پس از فروش اعضای انجمن سازندگان

از ابتدای سال ۱۴۰۰ UPS تعرفه خدمات پس از فروش اعضای انجمن سازندگان