دید و  بازدید سال نو و تازه شدن دیدار یاران در روز دوشنبه 96/1/28 برگزار گردید

 

photo_2017-05-02_07-38-46photo_2017-05-02_07-38-32