به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انجمن صنفی سازندگان مولد برق الکترونیکی (یو پی اس) ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان در سال ۱۳۷۳ تاسیس گـردیـد.